adjactives, trạng từ trong tiếng anh,
xem thêm: trạng từ tiếng Anh