Thời trong tiếng anh, thời của động từ
Xem thêm: Dong tu