Động từ, cụm động từ và động từ thành ngữ
xem thêm: Động từ