Lời dịch bài hát  the wrong direction - passenger

Lời dịch bài hát the wrong direction – passenger

 

– All we are – One Republic
– An Angel – Declan Galbraith

Lời dịch bài hát the wrong direction- passenger

Lời Anh

Lời Việt

If you go downtown,
Way down to Baltimore Street.
You just might see my baby there.
Yeah my baby might be someone you meet.
Yeah if you go downtown
And you take yourself a look around.
You just might see my baby there
And the new love that she has found.
She got the right way
Of loading up her gun
But she’s got the wrong direction
‘Cause she say that I ain’t the one.
She got the right way of walking down the street
But she got the wrong direction
‘Cause she be walking away from me.
If you go downtown.
No mister I don’t like to go there much myself.
I just might see my baby there
And that might break my heart and I don’t need the help.
Yeah if you go downtown
And see a beauty unlike any you’ve known.
Well you know that was my baby once
But now I feel like I’m all alone.
She got the right way of loading up her gun
But she’s got the wrong direction
‘Cause she say that I ain’t the one.
She got the right way of walking down the street
But she got the wrong direction
‘Cause she be walking away from me.
The last time that I saw my baby
It sounded so well rehearsed
When I said I’ll see you later and
She said not if I see you first (so get out of town).
If you go downtown.
Now mister I don’t want to tell you what to say
But if you see my baby there
Could you lie and tell her I’m doing okay
‘Cause if you go downtown
And you take yourself a look around
You might see my baby there
And the new love she has found.
She got the right way of loading up her gun
But she’s got the wrong direction
‘Cause she say that I ain’t the one.

 

 

 

 

 

Nếu bạn đi trung tâm thành phố,
Đường xuống Baltimore Street.
Bạn chỉ có thể nhìn thấy con tôi ở đó.
Thế đấy con gái của tôi có thể là một người nào đó bạn gặp.
Vâng nếu bạn đi trung tâm thành phố
Và bạn có cho mình một cái nhìn xung quanh.
Bạn chỉ có thể nhìn thấy con tôi có
Và tình yêu mới mà cô đã được tìm thấy.
Cô ấy đã đúng cách
Của tải lên súng của mình
Nhưng cô ấy có sai hướng
Vì cô ấy nói rằng tôi không phải là một.
Cô ấy đã đúng cách đi bộ xuống đường phố
Nhưng cô đã sai hướng
Bởi vì cô được đi xa tôi.
Nếu bạn đi trung tâm thành phố.
Không thưa ông tôi không thích đến đó nhiều bản thân mình.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy con tôi có
Và có thể phá vỡ trái tim tôi và tôi không cần sự giúp đỡ.
Vâng nếu bạn đi trung tâm thành phố
Và nhìn thấy một vẻ đẹp không giống như bất kỳ bạn đã biết.
Vâng, bạn biết đó là con tôi một lần
Nhưng bây giờ tôi cảm thấy như tôi là tất cả một mình.
Cô ấy đã đúng cách tải lên súng của mình
Nhưng cô ấy có sai hướng
Vì cô ấy nói rằng tôi không phải là một.
Cô ấy đã đúng cách đi bộ xuống đường phố
Nhưng cô đã sai hướng
Bởi vì cô được đi xa tôi.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy em bé của tôi
Nó có vẻ rất tốt luyện tập
Khi tôi nói rằng tôi sẽ gặp anh sau và
Cô ấy nói không nếu tôi thấy bạn lần đầu tiên (để có được ra khỏi thị trấn).
Nếu bạn đi trung tâm thành phố.
Bây giờ ngài tôi không muốn để cho bạn biết phải nói gì
Nhưng nếu bạn nhìn thấy con tôi có
Bạn có thể nói dối và nói với cô ấy tôi đang làm được chứ
Bởi vì nếu bạn đi trung tâm thành phố
Và bạn có cho mình một cái nhìn xung quanh
Bạn có thể thấy con tôi có
Và tình yêu mới, cô đã được tìm thấy.
Cô ấy đã đúng cách tải lên súng của mình
Nhưng cô ấy có sai hướng
Vì cô ấy nói rằng tôi không phải là một.