Hello everyone! Đây là video nhiều bạn yêu cầu mình giúp từ lâu. Trước đây mình cần nhiều thời gian để suy nghỉ cách hướng dẩn cho tốt và đơn giản cho các bạn học vì cái phần này hơi rắc rói. Phần nối âm nó không có một cái quy luật nào. Khi mình nói thường xuyên và học tiếng Anh lâu dài và nói troi chảy thi lúc đó việc nối âm sẽ đến tự nhiên. Nếu các bạn cảm thấy mình chưa nối âm được thì đừng lo…từ từ sẽ được.