https://www.facebook.com/HocEnglishOnline

Chủ yếu video này mình muốn nói rỏ về từ see, watch, look, listen, hear, tell, talk, speak, say. Hy vọng các bạn sau khi xem video này thấy cách dùng (và phát âm) những từ này rỏ hơn.