https://www.facebook.com/pages/Hoc-English-Online/230465053771214
Cám ơn các bạn đã góp ý cho 10 tập video vừa qua. Mình sẽ cố gắng hơn nửa để làm sao cho các bạn nói đúng giọng Mỹ hơn.