Web học tiếng Anh qua phim hoạt hình phụ đề tiếng Việt
Luyện nghe từ phim và đọc chữ tiếng Việt để nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh.
http://hoctienganhquaphim.com
– 10 Điều Răn Tâp 01: http://www.youtube.com/watch?v=oeFWYOE8lTI