Hoc tiếng Anh với: Mr Duncan
– Học tiếng Anh qua phim: http://hoctienganhquaphim.com
Hi

Mr Duncan nổi tiếng

Mr Duncan

every body, this is Mr Duncan in England. How are you today? Are you OK? I hope so. Are you happy? I hope so.

Xin chào các bạn, đây là ngài Duncan người Anh. Hôm nay các bạn thế nào? Các bạn khỏe chứ? Tôi hi vọng thế. Các bạn có vui không? Tôi mong là vậy.

Welcome to another one of my learning English videos. Today we are going to talk about a very special subject: being famous.

Chào mừng các bạn đến với một bài học tiếng Anh trên băng hình nữa của tôi . Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một chủ đề đặc biệt: Nổi tiếng

Oh, I’m back to normal. What a pity! There are many words we can use to describe a person who is famous

Tôi lại trở về bình thường rồi, tiếc quá! Chúng ta có thể sử dụng nhiều từ để diễn tả một người nổi tiếng.

We can call them a “star”. We could describe them as a “Celebrity” or a “Superstar” or perhaps an “Idol” And if they are very famous, we can call them a “Megastar”.

Chúng ta có thể gọi họ là “ngôi sao”. Chúng ta có thể miêu tả họ như là một “nhân vật có danh tiếng” hay một “siêu sao” hay có thể là một “thần tượng” Và nếu như họ rất nổi tiếng, chúng ta có thể gọi họ là “siêu sao”

There are many ways to become famous. You could be an Actor on the Television or in a movie. You could be a singer and become an international pop star.

Có nhiều cách để trở nên nổi tiếng. Bạn có thể trở thành diễn viên điện ảnh. Bạn có thể là một ca sỹ và trở thành một ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng thế giới.

Maybe you could have a special skill. Perhaps you could become a well known “Magician”. Look at that… It’s Magic! Of course sometimes people become famous for doing something bad.

Có lẽ bạn có một khả năng đặc biệt nào đó. Bạn có thể trở thành một ảo thuật gia nổi tiếng. Nhìn đây … Ảo thuật đó! Tất nhiên thi thoảng người ta cũng trở nên nổi tiếng do làm điều xấu.

Throughout history there have been people who have done terrible things and have become a celebrity because of it. We can use the word “Infamous” or “Iniquitous” to describe this kind of fame.

Trong suốt lịch sử đã từng có những kẻ làm điều xấu xa và trở nên nổi tiếng nhờ những điều xấu xa đó. Chúng ta có thể sử dụng từ “bỉ ổi” hay “vô đạo đức” để diễn tả loại danh tiếng này.

So fame is not always a good thing! Some people desire fame because they want to become rich and wealthy and have lots and lots of money. The industry that produces celebrities is called “Show-Business”

Như vậy danh tiếng không phải lúc nào cũng là điều hay! Vài người khao khát nổi tiếng do họ muốn được giàu sang và có địa vị cũng như có thật nhiều, nhiều tiền. Ngành công nghiệp sản sinh ra những
nhân vật nổi tiếng được gọi là “Kinh doanh giải trí”

So whenever we talk about fame or famous people, we normally use the word “Show-Business” to describe the whole thing.

Do đó bất cứ khi nào nói về sự nổi tiếng hay những người nổi tiếng, chúng ta hay sử dụng từ “kinh doanh giải trí để diễn tả khái quát.

We can also shorten the word to “Show-Biz”. It’s much easier to say. Many people want to be famous. Would you like to be famous?

Chúng ta cũng có thể rút ngắn từ trên thành “Show-biz”. Từ này dễ nói hơn. Nhiều người muốn được nổi tiếng. Bạn có muốn được nổi tiếng không?

So that is the end of today’s lesson.If you want to be famous and become a “superstar”, remember “Keep your eyes on the clouds” “but keep your feet firmly on the ground”
This is Mister Duncan saying. Thanks for watching and bye-bye for now.

Bài học hôm nay đến đây là hết.Nếu bạn muốn nổi tiếng và trở thành một “siêu sao”, hãy nhớ rằng: “Phải luôn cẩn trọng tránh những điều không hay” cũng như “Phải gắng gìn giữ những thành quả đã đạt được.”
Tôi là thầy Duncan. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin chào tạm biệt.

What? You want my “Autograph”? You want me to write my name down for you on a piece of paper? I’m not famous. Not yet anyway. Bye-bye for now.

Gì cơ? Bạn muốn xin chữ ký của tôi ư? Bạn muốn tôi viết tên mình lên giấy cho bạn ư? Tôi không nổi tiếng đâu. Dù sao thì cũng vẫn chưa nổi tiếng. Thôi chào các bạn nhé.

Mr Duncan!

Category:

Học tiếng Anh