hoc tiếng anh bằng video song ngữ cùng Mr duncan bài 6 chủ đề phân biệt, cách sử dụng Good and bad trong tiếng Anh
http://toomva.com/content/55-mr-duncan-v
http://hoctienganhquaphim.com

Mr Duncan bài 6:
http://www.youtube.com/watch?v=kTryUq7DLts

Mr Duncan bài 7:
http://www.youtube.com/watch?v=YO6NMVRIWjY

Category:

Uncategorized