Học tiếng Anh Online qua video song ngữ – Quantic Dream’s Kara HD3
http://www.youtube.com/watch?v=vgO8z3UkDNM

Bé 4 tuổi Mệt mỏi vì Obamma và Mitt Romney – Tired of Bronco Bamma and Mitt Romney
http://www.youtube.com/watch?v=nmlccgZTaVU

Category:

Học tiếng Anh