Video hướng dẫn cách xem phim với cả hai phụ đề tiếng Anh và Tiếng Việt
với phần mềm KMP: Giúp cho việc học tiếng Anh qua phim dễ dàng hơn
http://hoctienganhquaphim.com