Bài hát: Believe it - Cimorelli

Bài hát: Believe it – Cimorelli

Earth Song – Michael Joseph Jackson

25 Minutes – Michael Learns To Rock

Học Tiếng Anh Online

Lời dịch bài hát: Believe it – Cimorelli

Lyric

Lời Việt

You’ve got no money, but you’ve got it all
And we can take it if you want
You think the time goes on and on
You got the whole world on a roll
Say it loud
Shout it out
Time for us
To make a sound
Shout it out
Loud and clear
For everyone to hear
Believe it! Believe it!
And the whole world standing next to you
And the whole worlds watching over you
Believe it! Believe it!
You got tomorrow, but forget today
But it won’t always be that way
Chasing something you’ve never seen
But it’s closer than you think
Say it loud
Shout it out
Time for us
To make a sound
Shout it out
Loud and clear
For everyone to hear
Believe it! Believe it!
And the whole world standing next to you
And the whole worlds watching over you
Believe it! Believe it!
And the whole world standing next to you
And the whole worlds watching over you
Believe it!
You’ve got no money, but you’ve got it all
And we can take it as we want
You think the time goes on and on
You got the whole world on a roll
Say it loud
Shout it out
Time for us
To make a sound
Shout it out
Loud and clear
For everyone to hear
Believe it! Believe it!
And the whole world standing next to you
And the whole worlds watching over you
And the whole world standing next to you
And the whole worlds watching over you
Believe it! (5x)
 Bạn không có tiền, nhưng lại có tất cả
Ta có thể có được nó lúc nào bạn thích
Bạn nghĩ ngợi tốn thời gian, và cứ lặp đi lặp lại như vậy
Bạn đã nắm cả thế giới trong tay rồi
Cứ nói to,
cứ hét lên đi
Giờ là lúc
để mình nói to lên đó
Hét lên đi
Thật to và rõ ràng
Để ai cũng nghe thấy hết
Hãy tin tưởng
Và cả thế giới sẽ luôn đứng bên bạn
Cả thế gian sẽ luôn dõi theo bạn
Cứ tin tưởng Tin tưởng đi nhé
Bạn cứ yêu ngày mai, nhưng lại quên mất hôm nay không
Nhưng không phải lúc nào cũng vậy
Cứ đuổi theo một thứ gì, bạn chưa bao giờ thấy tận mắt
Nhưng nó lại gần hơn bạn tưởng đó
Cứ nói to,
cứ hét lên đi
Giờ là lúc
để mình nói to lên đó
Hét lên đi
Thật to và rõ ràng
Để ai cũng nghe thấy hết
Hãy tin tưởng Cứ tự tin lên nhé
Và cả thế giới sẽ luôn đứng bên bạn
Cả thế gian sẽ luôn dõi theo bạn
Cứ tin tưởng (Tin tưởng đi)
Và cả thế giới sẽ luôn đứng bên bạn
Cả thế gian sẽ luôn dõi theo bạn
Tin tưởng đi nhé
Bạn không có tiền, nhưng lại có tất cả
Ta có thể có được nó lúc nào bạn thích
Bạn nghĩ ngợi tốn thời gian, và cứ lặp đi lặp lại như vậy
Bạn đã nắm cả thế giới trong tay rồi
Cứ nói to,
cứ hét lên đi
Giờ là lúc
để mình nói to lên đó
Hét lên đi
Thật to và rõ ràng
Để ai cũng nghe thấy hết
Hãy tin tưởng Cứ tự tin lên nhé
Và cả thế giới sẽ luôn đứng bên bạn
Cả thế gian sẽ luôn dõi theo bạn
Và cả thế giới sẽ luôn đứng bên bạn
Cả thế gian sẽ luôn dõi theo bạn
Hãy tin tưởng