Học tiếng Anh hiệu quả qua VIDEO: http://toomva.com
Học tiếng Anh qua bài hát: rel=”nofollow”>http://toomva.com/content/2-hoc-tieng-anh-qua-bai-hat
Just because I’m tired of Bronco Bamma and Mitt Rommey
That’s why you’re crying? Yeah um.um…
“Bởi vì cháu mệt mỏi vì Bronco Bamma và Mitt Rommey
Đó là lí do cháu khóc phải không? Vâng, humhum…”

Oh, it will be over soon Abby, Ok? The election will be over soon, Ok? Ok
“Ồ, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi, cháu yên tâm nhé. Cuộc bầu cử sẽ sớm kết thúc thôi, cháu nhé. Vâng.”

Category:

Uncategorized